Xuất Ê-díp-tô 12:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối.