Xuất Ê-díp-tô 12:43 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ Vượt-qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó.