Xuất Ê-díp-tô 12:37-38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
37
Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ.
38
Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều.