Xuất Ê-díp-tô 12:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ.