Xuất Ê-díp-tô 12:26-27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
26
Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Lễ nầy là nghĩa chi?
27
Hãy đáp rằng: Ay là của tế lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên, và cứu nhà chúng ta đó.