Xuất Ê-díp-tô 12:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi.