Xuất Ê-díp-tô 12:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.