Xuất Ê-díp-tô 12:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi.