Xuất Ê-díp-tô 11:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong cả xứ Ê-díp-tô sẽ có tiếng kêu la inh ỏi, cho đến đỗi chưa hề có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa.