Xuất Ê-díp-tô 10:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môi-se bèn nói rằng: Bệ hạ nói phải lắm; tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu.