Xuất Ê-díp-tô 10:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng: người chẳng tha dân Y-sơ-ra-ên đi.