Xuất Ê-díp-tô 1:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
bắt làm công việc nhọc nhằn,