Xuất Ê-díp-tô 1:1-7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô:
2
Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa;
3
Y-sa-ca, Sa-bu-lôn và Bên-gia-min;
4
Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se.
5
Hết thảy những người bởi Gia-cốp sanh ra, được bảy mươi người; Giô-sép đã ở tại xứ Ê-díp-tô.
6
Vả, Giô-sép và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết.
7
Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy dẫy.