Thi thiên 99:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài ở trong trụ mây phán với họ: Họ giữ các chứng cớ Ngài, Và luật lệ mà Ngài ban cho.