Thi thiên 96:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài. Sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài.