Thi thiên 95:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, Là Vua cao cả trên hết các thần.