Thi Thiên 92:5 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao! Tư tưởng Ngài rất sâu sắc: