Thi Thiên 92:3 - Bản dịch Truyền thống
Trên nhạc khí mười dây và trên đờn cầm, Họa thinh với đờn sắt.