Thi Thiên 92:10 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót; Tôi được xức bằng dầu mới.