Thi thiên 92:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót; Tôi được xức bằng dầu mới.