Thi Thiên 91:12 - Bản dịch Truyền thống
Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, E chơn ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.