Thi Thiên 90:4 - Bản dịch Truyền thống
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm.