Thi Thiên 90:12 - Bản dịch Truyền thống
Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.