Thi thiên 90:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.