Thi thiên 89:49 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Chúa, sự nhơn từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình Đã thề cùng Đa-vít, bây giờ ở đâu?