Thi thiên 89:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy sự nhơn từ ta khỏi người, Và sẽ thành tín ta cũng sẽ chẳng hết.