Thi thiên 89:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ dành giữ cho người sự nhơn từ ta đến đời đời, Lập cùng người giao ước ta cho vững bền.