Thi thiên 89:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên là Vua chúng tôi.