Thi thiên 89:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa.