Thi thiên 86:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhơn từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa.