Thi thiên 84:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.