Thi thiên 83:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy đãi chúng nó như Ma-đi-an, Như Si-sê-ra, như Gia-bin tại khe Ki-sôn,