Thi thiên 80:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Từ Ê-díp-tô Chúa đã dời sang một cây nho; Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy;