Thi thiên 8:7-8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
7
Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,
8
Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.