Thi thiên 8:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,