Thi thiên 78:49 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài thả nghịch chúng nó cơn giận dữ Ngài, Sự thạnh nộ, sự nóng nả, và gian truân, Tức là một lũ sứ tai họa.