Thi thiên 75:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến.