Thi thiên 72:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người sẽ quản hạt từ biển nầy tới biển kia, Từ sông cho đến cùng trái đất.