Thi Thiên 72:8 - Bản dịch Truyền thống
Người sẽ quản hạt từ biển nầy tới biển kia, Từ sông cho đến cùng trái đất.