Thi thiên 72:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thạnh, Cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn.