Thi Thiên 72:11 - Bản dịch Truyền thống
Phải, hết thảy các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt người; Các nước sẽ phục sự người.