Thi thiên 69:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi.