Thi thiên 69:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nguyện chỗ ở chúng nó bị bỏ hoang, Chẳng có ai ở trong trại chúng nó nữa.