Thi Thiên 68:5 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.