Thi thiên 68:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.