Thi Thiên 66:5 - Bản dịch Truyền thống
Hãy đến, xem các việc của Đức Chúa Trời: Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ.