Thi thiên 66:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ay Chúa chẳng nghe tôi.