Thi Thiên 66:18 - Bản dịch Truyền thống
Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ay Chúa chẳng nghe tôi.