Thi thiên 66:13-14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
13
Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, Trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi,
14
Mà môi tôi đã hứa, Và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân.