Thi thiên 63:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ.