Thi thiên 63:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, Như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh.