Thi thiên 61:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, Nương náu mình dưới cánh của Chúa.