Thi thiên 6:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy; Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.