Thi thiên 51:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.