Thi thiên 50:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra.